Τεχνική Υποστήριξη 

Ι. Ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής κάθε προϊόντος το οποίο αγοράζει ο πελάτης ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Κάθε συμφωνία περιορισμού ή απαλλαγής του κατασκευαστή από την ευθύνη του είναι άκυρη. Εάν ο πελάτης έχει αμφιβολία για την ταυτότητα του κατασκευαστή προϊόντος που αγόρασε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, πρέπει να μας ενημερώσει  για να του δώσουμε όλες τις πληροφορίες 

ΙΙ. Όλα τα διατιθέμενα από την Diogenistore προϊόντα φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται σχεδόν πάντοτε (εκτός των απλών στη χρήση προϊόντων) από γραπτές οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα ή με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα. Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια 2-5 χρόνια (αναφέρεται στη περιγραφή της κάθε μίας) από την ημερομηνία της αγοράς της και επιτρέπει την δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφόσον υπάρχει η απόδειξη αγοράς συσκευής, δεν έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής και δεν εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή. Κάθε συσκευή συνοδεύεται από την έγγραφη εγγύηση του κατασκευαστή ,την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, στο προϊόν το οποίο αναφέρεται, τη διάρκεια της ισχύος της του προϊόντος ,στην ελληνική γλώσσα με σαφείς οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση του. Η εγγύηση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της καλής πίστης και να μην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων. 

ΙΙΙ. Ο ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΑΙΝΑΛΗΣ του Ευαγγέλου, ως ιδιοκτήτης του www.diogenistore.gr, έχει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή (αρθρ. 513 επ. ΑΚ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2251/94). Ειδικά σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος που πωλούμε και σε περίπτωση άρνησης του κατασκευαστή-προμηθευτή να αναλάβει τις συμβατικές υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους όρους της εγγύησης που παρέχει, ο πελάτης μπορεί: (α) να ζητήσει την επισκευή του χωρίς επιβάρυνση του ή την αντικατάστασή του με άλλο εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες και ιδίως αν το ελάττωμα δεν είναι λειτουργικό αλλά αισθητικό,  (β) να ζητήσει την μείωση του τιμήματος και (γ) να υπαναχωρήσει, εκτός κι αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα, οπότε τότε εφαρμόζονται τα κατωτέρω σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ’ αποστάσεως συμβάσεις και την πολιτική μας επιστροφών. Οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν υπάρχουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από τον πελάτη, ή από ανωτέρα βία. Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής, να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής. Επίσης θα πρέπει να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (Σειριακός αριθμός.)  και να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή. Κάθε συσκευή της οποίας ο σειριακός αριθμός δεν είναι ταυτόσημος με αυτόν της απόδειξης η του τιμολογίου αγοράς από την εταιρεία μας ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ. 

Ο ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΑΙΝΑΛΗΣ του Ευαγγέλου, επιφυλάσσεται, σε κάθε περίπτωση άρνησης του κατασκευαστή-προμηθευτή να αναλάβει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, να διεκδικήσει όλα όσα προκύπτουν από την μη σωστή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του. 

Τα διατιθέμενα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων) και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, στην ελληνική γλώσσα. Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο. Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφ’ όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι: 

  • Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής. 
  • Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (Serial No.) 
  • Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή